mnp-014

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Tỷ trọng

Tỷ trọng là tỷ số giữa khối lượng riêng của một chất đã cho ở nhiệt độ quy định (15 độ C hay 30 độ C) so với khối lượng riêng của nước nguyên chất ở nhiệt độ quy định (15 độ C hoặc 30 độ C).

Tỷ trọng và khối lượng riêng của một chất bằng nhau nếu xem khối lượng riêng của nước là 1.

Chỉ tiêu tỷ trọng có thể cho thấy sự lẫn sản phẩm khác vào dầu khi thấy một giá trị bất thường của khối lượng riêng.

Việc xác định này cũng cần thiết để chuyển đổi giữa trọng lượng và thể tích

Cũng có ích trong việc nhận biết loại sản phẩm dầu, nếu biết thêm khoảng nhiệt độ chưng cất hay độ nhớt của sản phẩm.

MiennamPetro