mnp-030

Dầu truyền động động cơ

Lựa chọn dầu động cơ, các  yếu tố cần quan tâm SAE cấp độ nhớt Đúng loại sản phẩm Mức độ hoạt động, hiệu năng Automotive Standard Associations API – American Petroleum Institution JASO – Japan Automotive Standards Organization ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee ACEA – Association des Constructeurs Européens d’Automobiles OEMs …

Xem chi tiết
mnp-028

Tiêu chuẩn OEM: Gear Oil

Automotive gear oils API (GL-1 to GL-5, GL-6) MIL-L-2105D (GL-5) 2105 B (GL-4) SAE J2360 (formerly MIL-PRF-2105E) DEF STAN 91-59/2, EP MAN 341.1, 341.2, 342, 3343 ZF TE-ML 01-15, Class 01E to 04E MACK TO-A plus, GO-H, GO-J plus Volvo 1273.07, 1273.12 Industrial gear oils AGMA 9005-D94, 9005-E02 AIST Reg. No 224 (Lead free, EP) …

Xem chi tiết