mnp-023

Phân loại dầu theo JASO (Động cơ 4T)

Các dòng xe máy hiện nay thường sử dụng cùng một loại dầu bôi trơn cho động cơ và bộ ly hợp ướt.

Để chắc chắn rằng sử dụng đúng dầu bôi trơn do nhà sản xuất yêu cầu. Dầu bôi trơn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn JASO.

Chỉ tiêu JASO MA JASO MA1 JASO MA2 JASO MB
Chỉ số đặc trưng ma sát động (DFI) 1.45 ≤ DFI < 2.5 1.45 ≤ DFI < 1.8 1.8 ≤ DFI < 2.5 0.5≤ DFI <1.45
Chỉ số đăc trưng ma sát tĩnh (SFI) 1.15 ≤ SFI < 2.5 1.15 ≤ SFI < 1.7 1.7 ≤ SFI < 2.5 0.5 ≤ SFI < 1.15
Chỉ số thời gian ngừng máy (STI) 1.55 ≤ STI < 2.5 1.55 ≤ STI < 1.9 1.8 ≤ STI < 2.5 0.5 ≤ STI < 1.55

MiennamPetro