mnp-024

Phân loại dầu theo JASO (Động cơ 2T)

Thông số tính năng Phép thử FB FC FD
Khả năng bôi trơn JASO M340 95 phút 95 phút 95 phút
Momen phát động JASO M340 98 phút 98 phút 98 phút
Bộ phận cơ bản: Khả năng làm sạch sau 60 phút JASO M341 85 phút 95 phút
Bộ phận thân piston: Khả năng làm sạch sau 60 phút JASO M341
Bộ phận cơ bản: Khả năng làm sạch sau 180 phút JASO M341 125 phút
Bộ phận thân piston: Khả năng làm sạch sau 180 phút JASO M341 95 phút
Khói xả JASO M342 45 phút 85 phút 85 phút
Tắc hệ thống xả JASO M343 45 phút 90 phút 90 phút

 

Chỉ tiêu Phân loại áp dụng Giới hạn JIS ASTM
Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) FB, FC, FD Không nhỏ hơn 6.5 JIS K2283 D 445
Điểm chớp cháy oC FB, FC, FD Không nhỏ hơn 70 JIS K2265 D 83
Hàm lượng tro sulfat %kl FB, FC Không lớn hơn 0.25 JIS K2272 D 874
Hàm lượng tro sulfat %kl FD Không lớn hơn 0.18 JIS K2272 D 874

MiennamPetro