mnp-021

Phân loại dầu theo API (Phần 2)

api-2

API TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG
CA Lỗi thời Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1959
CB Lỗi thời Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1961
CC Lỗi thời Không thích hợp cho các động cơ sản xuất sau 1990
CD Lỗi thời Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp
CD-II Lỗi thời Dùng cho động cơ diesel 2 thì
CE Lỗi thời Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp. Có thể dùng thay cho cấp dầu CC và CD.
CF Hiện hành Dùng cho động cơ diesel công trường, phun dầu gián tiếp và các động cơ  diesel khác dùng nhiên liệu có lưu huỳnh cao hơn 0,5% kl. Có thể dùng  thay cho cấp dầu CD
CF-2 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel 2 thì có chế độ làm việc nặng. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD-II.
CF-4 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD và CE.
CG-2 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel 2 thì có chế độ làm việc nặng. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD-II.
CG-4 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng  dùng nhiên liệu có lưu huỳnh ít hơn 0,5% kl. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD, CE và CF-4.  Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 1994.
CH-4 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng  dùng nhiên liệu có lưu huỳnh ít hơn 0,5% kl. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD, CE CF-4 và CG-4.  Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 1998.
CI-4 Hiện hành Dùng cho động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, chế độ làm việc nặng  dùng nhiên liệu có lưu huỳnh ít hơn 0,5% kl. Có thể dùng thay cho cấp dầu CD, CE CF-4 CG-4 và CH-4. Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 2004.
CJ-4 Áp dụng từ 2007 Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải năm 2007.

MiennamPetro