mnp-004

Ưu điểm của dầu tổng hợp so với dầu gốc khoáng

Ưu điểm kỹ thuật:

– Độ bền oxi hóa cao
– Đặc trưng nhớt nhiệt cao
– Độ bay hơi thấp hơn
– Nhiệt độ đông đặc thấp hơn
– Hệ số ma sát thấp hơns
– Không độc hại

Ưu điểm ứng dụng:

– Nhiệt độ làm việc cao hơn
– Khoảng làm việc rộng hơn
– Giảm tiêu hao dầu
– Làm việc được ở nhiệt dộ thấp hơn
– Tiết kiệm năng lượng
– Không gây hại khi tiếp xúc với thực phẩm

MiennamPetro