mnp-016

Dầu gốc là gì?

Dầu gốc được chi thành 3 nhóm chính:

  • Dầu khoáng
  • Dầu bán tổng hợp
  • Dầu tổng hợp

Tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng ta sẽ chọn dầu gốc khoáng, dầu tổng hợp hoặc bán tổng hợp.

mnp-016-1

MiennamPetro